Huwag Ibenta ang Aking Personal na Impormasyon

Huwag Ibenta ang Aking Personal na Impormasyon

Sa ilalim ng California Consumer Privacy Act (CCPA), ikaw bilang consumer ay may karapatang humiling na hindi namin ibenta ang iyong personal na impormasyon sa anumang iba pang negosyo o third party. Hindi kami nagbebenta